Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Açık ve uzaktan eğitim uygulamaları için ortam standartlarının belirlenmesi (editöre mektup)


Dr. Öğr. Üyesi Gaye TOPA ÇİFTÇİhttps://orcid.org/0000-0003-2013-0956gayetopa@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞANAlanya HEP Üniversitesitgorudogan@gmail.com


ÖZET
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler Açık ve Uzaktan Eğitim (AUE) ortamlarını çeşitlendirmekte, her tür içeriğin etkili ve verimli bir biçimde öğrenenlere sunulmasına olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, AUE uygulamalarının bu teknolojilere uyumlanma süreci birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, nitelikli ve kaliteli bir AUE uygulaması için standartların belirlenmesi konusuna odaklanmaktadır. Bu bağlamda, AUE’nin temel gereklilikleri ve ilkeleri ile yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlar kapsamında söz konusu standartların neler olabileceği tartışılmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada, AUE uygulamaları için geliştirilmesi önerilen standartların, öğrenenler için kaliteli ve nitelikli öğrenme ortamlarının geliştirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra, kurumlar için de iç kontrol ve kalite süreçlerinin izlenmesi süreçlerinde önemli bir rol üstlenebileceği ifade edilmektedir.


ABSTRACT
Developments in the new communication technologies diversify Open and Distance Education (ODE) environments, enabling effective and efficient presentation of all kinds of content to learners. Furthermore, the adaptation process of the ODE practices to these technologies brings with it a number of problems. Thus, this paper focuses on setting standards for a qualified ODE practice. In this context, the basic requirements and principles of the ODE and the opportunities offered by the new communication technologies are discussed. As a result, this paper suggests that the standards proposed to be developed for ODE practices can contribute to the development of qualified learning environments for learners, as well as play an important role in monitoring internal control and quality processes for institutions.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve Uzaktan Eğitim, Yeni İletişim Teknolojileri, Açık ve Uzaktan Eğitim Ortam Standartları


KEYWORDS: Open and Distance Education, New Communication Technology, Open and Distance Education Environment Standards

[PDF]