Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Transhumanizm ve öğrenmedeki değişim


Öğr. Gör. Serap UĞURhttps://orcid.org/0000-0002-4211-1396serapsisman@anadolu.edu.tr


ÖZET
Transhumanizm, insanın var olan özelliklerinin ve potansiyellerinin, genetik bilimi, sağlık ve teknolojinin yanında diğer disiplinlerin ortaklığıyla, mümkün olan tüm bilimsel ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla geliştirilmesini ifade eden bir felsefedir. Bu değişiklikler ve dönüşüm bireyde fiziksel ve zihinsel süreçlerde farklılıklar meydana getirecektir. Bu farklılıklardan birinin de öğrenmede gerçekleşeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple transhumanizm ve öğrenme konularının birlikte ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden; araştırmacının kendi deneyimlerini dahil olduğu kültür çerçevesinde ele alarak aktardığı öyküleyici otoetnografi yöntemi ile hazırlanan bu çalışmada transhumanizm hakkında bilgiler verilerek, araştırmacının transhumanizm ile ilgili serüveni kısaca aktarılmış, bununla birlikte araştırmacının çalışma alanı olan öğrenme ile ilişkisi ve öğrenmeye etkileri ile ilgili farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.


ABSTRACT
Transhumanism is a philosophy that expresses the development of the current characteristics and potential of human through the use of genetic science, health and technology in partnership with other disciplines as well, use of all sorts of scientific and technical facilities. These changes and transformations will lead to different physical and mental processes in the individual. It would not be wrong to say that one of these differences will happen in learning. For this reason, transhumanism and learning issues need to be considered together. In this study, used “narrative auto-etnography”, which mean is a method that prepared by researcher handled with her own experiences in the context of her culture an autobiographical narrative, a qualitative research. By giving information about transhumanism in this study, the researcher's briefing about transhumanism is briefly explained together with the awareness of the relationship between the researcher's field of study, learning and the effects of learning.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Transhumanizm, Öğrenme


KEYWORDS: Open and Distance Learning, Transhumanism, Learning

[PDF]