Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında esneklik


Öğr. Gör. Emel GÜLER https://orcid.org/0000-0002-0492-4492emelgoksal@anadolu.edu.tr


ÖZET
Uzaktan eğitim bir iletişim sürecidir ve bu süreçte temel olan, öğretme değil, öğrenmedir. Dolayısıyla öğrenme etkinlikleri, aslında yaşamın kendisidir. Alanyazında uzaktan eğitim olarak ifade edilen kavram yerine, 2018’li yıllara geldiğimizde, daha kapsamlı ve süreci ifade eden Açık ve Uzaktan Öğrenme olarak kabul görmeye başlamıştır. Açık ve uzaktan öğrenme gelişen teknolojiler ile birlikte çeşitlenmekte ve kullanılan teknolojilerden dolayı farklı dönemlerle adlandırılmaktadır. Mektupla yazışma modeli ile başlayan süreç, çoklu ortam, tele-öğrenme, esnek öğrenme olarak devam etmiş ve son olarak içinde bulunduğumuz dönem “akıllı esnek öğrenme” modeli olarak devam etmektedir. Bu çalışma kapsamında, açık ve uzaktan esnek öğrenme ortamlarının özellikleri ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin bu çerçevede incelenmesi yapılmaktadır.


ABSTRACT
Distance education is a communication process. The basis of the process is learning not teaching. So learning activities are actually life itself. Instead of the concept expressed as distance education in the field of literature, it began to be accepted as Open and Distance Learning, which expresses more comprehensive and process in the years of 2018. Open and distance learning are diversified with developing technologies and due to the technology used, it is named in different periods. The process that started with the letter correspondence model continued as multimedia, tele-learning, flexible learning, and lastly the period we are in as "intelligent flexible learning" model. In this study, after informing about the features of open and distance flexible learning environments, Anadolu University Open Education System is examined in this context.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Esneklik, Esnek Öğrenme


KEYWORDS: Open and Distance Learning, Flexibility, Flexible Learning

[PDF]