Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Açıköğretim Sisteminin görünen yüzü: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarının örgüt kültürü kapsamında değerlendirilmesi


Dr.Öğr.Üyesi. Asu ALTUNOĞLUAnadolu Üniversitesiasualtunoglu@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Uğur KESKİNhttps://orcid.org/0000-0003-2740-4120ugurkeskin@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Köksal BÜYÜK https://orcid.org/0000-0002-2726-8854koksalbuyuk@anadolu.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa ALTUNOĞLUhttps://orcid.org/0000-0003-0123-2914maltunoglu@anadolu.edu.tr
Araş. Gör. Mahmut Sami İŞLEK https://orcid.org/0000-0001-9728-2961msislek@ogu.edu.tr
Araş. Gör. Muhammet Nurullah ÇAKMAKAnadolu Üniversitesimncakmak@anadolu.edu.tr
Öğr. Gör. Seher KAŞIKARAhttps://orcid.org/0000-0003-4767-0266skasikara@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bir kültür olarak örgüt anlayışı, bize örgütlerle ilgili derinlemesine inceleme yaparken hikayelerden faydalanma fırsatı sunar. Anlatı desenini kullanan bu nitel çalışmada, yarı yapılandırılmış birebir görüşme tekniği uygulanarak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde çok önemli bir yer tutan, Açıköğretim sistemi büro çalışanlarının değişen rolleri ve büroların tarihsel gelişimi içerisinde örgütsel kültürün dönüşümünü anlamak amacıyla veri toplanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, AÖS büroları arasından bölgeye dayalı tabakalı örnekleme yoluyla seçilen bürolardaki çalışanlar ile yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler yapılmış, katılımcılardan deneyimlerini hikayeleştirmeleri istenmiştir. Görüşmelerde alınan ses kaydı yazıya dökülerek içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda büroda günlük hayat, büro çalışanı olmanın güçlü yönleri, yaşanan zorluklar ve son olarak örgütsel doyum ya da aidiyet kaynakları şeklinde dört tema ortaya çıkmıştır. Buna göre, büro çalışanı olmanın merkezinde öğrenci ile iletişim ve problem çözmenin olduğu, büro hizmetinin üniversitenin kurum kimliğine ve imajına olumlu katkı sağladığı, daha çok öğrenci ve merkeze uzaklık kaynaklı zorluklara rağmen merkez yönetiminin desteği ve açık iletişiminin takdir edildiği ve toplumun eğitimine yapılan katkının oldukça önemsendiği görülmüştür.


ABSTRACT
The view that sees organizations as cultures paves the way for an analysis of myths and narratives shared in the organisation in an attempt to investigate it. In this study which aimed to investigate the organisational culture of the student service bureaus located all around the country as a representative and service provider of open education system in Anadolu University, a qualitative narrative inquiry design was used. Data collection was conducted through semi structured face to face interviews in which participants were asked to narrate their experiences. Participants were selected by stratified sampling technique based on geographical regions from employees in Open Education Faculty Bureaus in different cities of Turkey. Four themes emerged as a result of the analysis, which are daily life in the bureau; strong aspects of being a student services bureau employee; challenges and sources of organisational satisfaction and sense of belonging to the university. The findings revealed that communication with the students and solving their problems was at the centre of their both daily routine and their affective bond with the organisation.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Öğrenci Destek Hizmetleri, Örgüt Kültürü


KEYWORDS: Anadolu University, Open Education Faculty, Student Support Services, Organizational Culture

[PDF]