Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Firma yönetim stratejilerinin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine etkisinin GSM sektörleri açısından değerlendirilmesi: Turkcell örneği


Özden ÖZDEMİRhttps://orcid.org/0000-0003-4968-4135 ozzdenozdemir@hotmail.com


ÖZET
Günümüzde hızla gelişen teknoloji, değişen yaşam koşulları, tüketici beklentilerindeki farklılıklar ve artan rekabet ortamı, piyasadaki varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından stratejik yönetim sürecini firmalar için kaçınılmaz hale getirmiştir. Sektörlerin geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi olarak tanımlayabileceğimiz stratejik yönetim firmalar ve kamu kuruluşları için son derece önem taşımaktadır. Firmaların hem piyasadaki varlığını sürdürmek hem de tüketicilerin nezdinde güven ortamı oluşturmak için uyguladıkları yönetim stratejileri öncelikle halka ilişkiler uygulamalarından oluşmakla birlikte kurumsal sosyal sorumluk gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı, işletmeleri topluma faydalı olan, toplum refahını sağlamak için her türlü uygulamaya olanak tanıyan bir unsurdur. Takriben, “işletmenin sahip ortak ve/veya yöneticilerinin işletmeyi yönlendirirken toplumun değer yargılarına göre hareket etmesi ve sosyal gereksinimlerin farkında olarak işletmeyi yönetmesi” olarak tanımlamak mümkündür. Bu çalışmanın ilk bölümü stratejik yönetim ve süreçleri ile ilgili kavramlardan oluşmaktadır. İkinci bölümde sosyal sorumluluk kavramına değinilmiş, son bölümde ise son yılların hızla gelişen bir gsm firması olan Turkcell’in yönetim stratejileri ve bu stratejiler doğrultusunda uyguladığı sosyal sorumluluk kampanyaları hakkında bilgi aktarımı sağlamak amaçlanmıştır.


ABSTRACT
Today, rapidly evolving technology, changing living conditions, differences in consumer expectations and increasing competitive environment have made the strategic management process inevitable for companies to keep their assets in the market. Strategic management, which we can define as the determination of future goals and targets of the sectors, is of utmost importance for companies and public institutions. The management strategies implemented by companies in order to maintain their presence in the market and to create a trust environment in front of consumers are composed primarily of public relations practices as well as activities such as corporate social responsibility. The concept of social responsibility is an element that allows organizations to implement all sorts of things that are useful for society's well-being. It is possible to define it as "directing the owner to operate the business in accordance with the value judgments of the owner of the business and the management of the social needs". The first part of this study consists of concepts related to strategic management and processes. In the second part, the concept of social responsibility is mentioned. In the last part, it is aimed to provide information about management strategies of Turkcell which is a rapidly developing GSM company and social responsibility campaigns applied in line with these strategies.


ANAHTAR KELİMELER: Stratejik Yönetim, Sosyal Sorumluluk, GSM, Turkcell


KEYWORDS: Strategic Management, Social Responsibility, GSM, Turkcell

[PDF]