Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Açık ve uzaktan öğrenmede blokzincir teknolojisinin kullanımı


Öğr. Gör. Hakan YILDIRIMOsmangazi Üniversitesihayildirim@ogu.edu.tr


ÖZET
Sanayi devriminden sonra bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim, dördüncü sanayi devrimi ile günümüzde hızla devam etmektedir. Dördüncü sanayi devriminin bir parçası olarak gösterilen blokzincir teknolojisi; başta ekonomi, hukuk ve ticaret gibi alanlar olmak üzere bir çok farklı alanda yenilikçi ve mevcut sistemleri yıkıcı etkiler yaratabilecek bir bilişim teknolojisi olarak tanımlanabilir. Blokzincir teknolojisi barındırdığı potansiyel sayesinde eğitim alanında da kullanımı gündeme gelmiştir. Blokzincir teknolojisi, açık ve uzaktan öğrenme alanında geçmiş öğrenmelerin tanınması, kitlesel açık dersler, kampüs içi uygulamalar, öğrenme yönetim sistemleri gibi bilişim alt yapısı gerektiren çalışma alanlarına ve eğitim yönetiminde güven esasına dayalı alanlara uygulanabilir. Buna ek olarak; blokzincir teknolojisi nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka uygulamalarını açık ve uzaktan öğrenme alanına kolay entegre edilmesine yardımcı olabilir. Bu çalışmada, önce blokzincir teknolojisinin özellikleri ve sağladığı avantajlar anlatılacak, ardından blokzincir teknolojisinin kullanıldığı yenilikçi uygulamalar ve eğitim için blokzincir teknolojisinin potansiyeli alanyazın ile güçlü ve sınırlı yönleri tartışılacaktır. Ayrıca, bu çalışmanın blokzincir teknolojisinin eğitimde uygulamaları üzerine çalışmak isteyen açık ve uzaktan öğrenme araştırmacılarına da yol gösterici nitelik taşıyacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
The development of information and communication technologies after the industrial revolution continues rapidly with the fourth industrial revolution. Blockchain technology, shown as part of the fourth industrial revolution, can be defined as a computing technology that can create destructive effects on innovative and existing systems in many different fields, especially in fields such as economy, law and trade. Thanks to the potential that blockchain technology has, it has come to use in the field of education. Blockchain technology can be applied to fields that require a knowledge base such as recognition of past learning in the field of open and distance learning, massive open online courses (MOOCs), on-campus applications, learning management systems and fields based on social trust in education. Moreover, blockchain technology can help easily integrate internet of things (IoT), virtual reality (VR) and artificial intelligence (AI) into open and distance learning. In this study, we first discuss the features and advantages of blockchain technology, then discuss innovative applications of blockchain technology, and finally the potent and limited aspects of blockchain technology in literature. In addition, it is thought that this study will also provide guidance to open and distance learning researchers who want to work on educational applications of blockchain technology.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve uzaktan öğrenme, blokzincir teknolojisi, eğitimde blokzincir uygulamaları


KEYWORDS: Open and distance learning, blockchain technology, blockchain applications in education

[PDF]