Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

The Turkish Online Journal Of Distance Education: güncel çalışmalara dair bir içerik analizi


Derya UYGUNhttps://orcid.org/0000-0001-6423-1914derya.u1@gmail.com


ÖZET
20. yılına yaklaşırken The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) dergisinde yayınlanan güncel makalelerin içerik analizine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışma kapsamında TOJDE’de 2017 yılında yayınlanmış olan makalelerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi hedeflenmiştir. Makalelerde en sık kullanılan araştırma yöntemi, kaynak ülkeleri, araştırma alanları, veri toplama araçları, katılımcı grupları incelenmiştir. Sonuç olarak en sık kullanılan araştırma yönteminin nicel araştırma yöntemi (%55) olduğu belirlenmiştir. Makalelerin kaynak ülkeleri incelendiğinde 18 farklı ülkeden makale yayınlandığı sonucuna ulaşılmıştır. TOJDE’de yayınlanan makalelerin araştırma alanlarına bakıldığında ise en sık kullanılan araştırma konuları sırasıyla; eğitim teknolojileri, öğrenen özellikleri, yenilik ve değişim, mesleki gelişim ve öğretim elemanı desteği, öğrenen destek hizmetleri ve uzaktan eğitim sistemleridir. En sık kullanılan veri toplama aracı anketlerdir. En sık tercih edilen katılımcı grubu ise lisans öğrencileridir. Bu çalışmanın uzaktan eğitim alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ışık tutması açısından son derece önemli olduğu ifade edilebilir.


ABSTRACT
Content analysis of current articles published in the Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), which has published for 20 years, is needed. Based on this requirement, it is aimed to examine the articles published in TOJDE in 2017 through content analysis method. The most frequently used research method in the articles, source countries, research areas, data collection tools, participant groups were studied. As a result, the most frequently used research method was quantitative research method (55%). When the source countries of the articles were examined, it was concluded that 18 articles were published from different countries. The most frequently used research topics are education technologies, learner characteristics, innovation and change, professional development and academic staff support, learner support services and distance education systems. The most frequently used data collection tool is questionnaire. The most preferred participant group is undergraduate students. It can be stated that this study is extremely important in terms of enlightening the researchers who want to work in Distance Education.


ANAHTAR KELİMELER: TOJDE, uzaktan eğitim, içerik analizi


KEYWORDS: TOJDE, distance education, content analysis

[PDF]