Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Uzaktan eğitim öğrencilerinin öz-yönetimli öğrenme becerilerinin önemi (editöre mektup)


Bilim Uzmanı Burak YILMAZSOYhttps://orcid.org/0000-0001-5462-4247burakyilmazsoy@hotmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMANAfyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesikahraman@aku.edu.tr


ÖZET
Gelişen ve değişen iletişim teknolojileri ile birlikte eğitim sistemi de bu gelişmelerden faydalanmaktadır. Teknolojide meydana gelen değişim ve gelişim eğitimde de değişiklikler meydana getirmektedir. Eğitimde farklı mekan ve zamanlarda eğitimin verilmesine olanak veren uzaktan eğitimin kullanım alanları genişleyerek devam etmekte; öğretici etkinliğinin, öğrenme aşamalarının ve standartların oluşturulması ve öğrencilerin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenme ortamlarını oluşturmaları, planlamaları ve yönetmeleri yani uzaktan eğitimde öz-yönetimlerini gerçekleştirmeleri eğitimin verimliliği için ehemmiyet arz etmektedir. Uzaktan eğitimin sağladığı kolaylık ve avantajların olmasının yanında bazı sınırlılıklarda bulunmaktadır. Açık ve uzaktan eğitimde etkili ve verimli eğitimin verilebilmesi için öğreticinin etkinliği, ders içerik ve materyaller, alternatif sunum tekniklerinin kullanılması ve öğrencilerin öz-yönetimli olarak ders süreçlerini gerçekleştirmelerine yönelik belli standartların oluşturulması eğitim kalitesi için etkili olabilecektir. Uzaktan eğitimde öğrencilerin öz-yönetimli ders ortamlarını oluşturmalarına yönelik öğrencilere verilecek eğitimler, alternatif ders içerik ve materyalleri ile derslerin işlenmesi, alternatif sunum tekniklerinin kullanılması, öğrencileri araştırma ve yeni bilgiler öğrenmeye sevk edecek paylaşım ve ödevlerin verilmesi uzaktan eğitimde alternatif standartların oluşturulmasına, öğrenci başarısı ve uzaktan eğitimde kalitenin artmasına olanak sağlayabilecektir.


ABSTRACT
Together with the developing and changing communication technologies, The education system, also benefits from these developments. Changes in technology also cause changes in education. the use of distance education, which allows training in different spaces and times, is expanding; instructional effectiveness, learning stages, creation of standardsand the effectiveness of students is of great importance. It is important for the students to create their own learning environments and to realize their self-management in distance education. Besides the advantages of distance education, it has some limitations. In order to provide effective education in open and distance education, the effectiveness of the instructor can be effective for the course content and materials, the use of alternative presentation techniques, the realization of the students' self-managed course processes the quality of education. Trainings to be given to the students to create self-directed course environments in distance education, processing of courses with alternative course content and materials, use of alternative presentation techniques, creating alternative standards in distance education, providing sharing and assignments that will encourage students to will be able to create alternative standards in distance education, increase student achievement and quality in distance education.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan eğitim, öz-yönetim, öğrenci etkinliği, etkili öğrenme, isteklendirme


KEYWORDS: Distance education, self-management, student activty, effective learning, motivation

[PDF]