Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Açık ve uzaktan İngilizce eğitimi modellerinin yapısı: bir sistematik alanyazın taraması 1990 -2017


Öğretim Görevlisi Soner SÖZLERhttps://orcid.org/0000-0001-7331-6784soner.sozler@beun.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmada 1990-2017 yılları arasında yayınlanan ve açık erişime sahip çalışmaların sistematik alanyazın taraması kapsamında belirlenen 5 ölçüte göre bir araya getirilerek alanyazında önerilen modellerin ortak yapısının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 1990-2017 yılları arasında yayınlanan kaynaklarda önerilen AUÖ aracılığı ile Yabancı Dil olarak İngilizce eğitimi sağlayan modellerin ortak yapısı nedir sorusu çalışmanın ana problem sorusu olarak kullanılmıştır. Bu amaca yönelik 5 ölçüt belirlenmiştir. Ön filtreleme ve son filtreleme işlemleri sonucunda ölçütlere uyan 44 çalışma tespit edilmiş ve bu çalışmalar AUÖ’nün yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme boyutları çerçevesinde kodlanmıştır. Çalışma sonucunda alanyazında önerilen modellerin ortak yapısı belirlenerek daha sonraki çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir.


ABSTRACT
In this study, it was aimed to reveal the common structure of the proposed models by bringing together the articles published between 1990 and 2017 that have open access. This procedure was carried out according to the 5 dimensions determined within the scope of systematic literature review. The common structure of the models that provide English language training through ODL, which is recommended in the sources published between 1990 and 2017 in this direction, was used as the main problem question of the study. Five criterias have been set for this purpose. Preliminary and final filtering processes identified 44 studies that met the criteria, and these studies were coded within the framework of management, communication, learning, technology and evaluation dimensions of the ODL. As a result of the study, it was aimed to determine the common structure of the proposed models and to shed light on the subsequent studies.


ANAHTAR KELİMELER: Sistematik Alanyazın Taraması. Nitel Araştırma, Açık ve Uzaktan Öğrenme, Yabancı Dil olarak İngilizce Eğitimi


KEYWORDS: Systematic literature review, Qualitative Study, Open and Distance Learning, English as a Foreign Language

[PDF]