Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Halk eğitim merkezinde görev yapan öğretmenlerin yetişkin eğitiminde uzaktan eğitimin uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri


Nilay ÖZERAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesinilayozer@anadolu.edu.tr
Şeyda KIRAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiseyda_k@anadolu.edu.tr


ÖZET
Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretmenin farklı zaman ve mekanlarda olduğu, öğretim materyalleri ve iletişim teknolojileri (mektup, video, CD, televizyon) aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim yöntemidir. Uzaktan eğitim, yetişkinlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması gereksinimi ile ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise uzaktan eğitim, gelişen teknolojik araç ve yöntemler ile birbirinden farklı alanlarda yetişkin eğitimine katkı sağlamaktadır. Ülkemize yetişkinlerin eğitilmesinde halk eğitim merkezleri kullanılmakta ve her yıl çok sayıda yetişkin eğitim talepleri ile halk eğitim merkezlerine başvurmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte eğitim kurumlarının organizasyon yetenekleri ve programlarını revize etmeleri ve yaşam boyu öğrenme için yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın amacı halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin yetişkin eğitiminde uzaktan eğitimin kullanılabilirliğine ilişkin görüşlerinin keşfedilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yönteminden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler nitel yöntemle, anlamsal betimlemeler yapılarak ve benzerlikler ele alınarak değerlendirilmiştir.


ABSTRACT
Distance education is a method of training in which students and teachers are gathered at different times and places, through teaching materials and communication technologies (letter, video, CD, television). Distance education has emerged with the need to meet the educational needs of adults. Nowadays, distance education is contributing to adult education in different fields by developing technological tools and methods. Adult education centers are used in the education of adults in our country and every year they apply to public education centers with many adult education demands. Together with technological developments, educational institutions need to revise their organizational capabilities and programs and restructure them for lifelong learning. In this context, the aim of this study is to explore the opinions of teachers working in public education centers on the availability of distance education in adult education. Phenomenology pattern was used in the study. The data obtained from the research were evaluated by means of qualitative method, semantic descriptions and similarities.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan Öğrenme, yetişkin eğitimi, halk eğitimi, uzaktan yetişkin eğitimi


KEYWORDS: Distance learning, adult education, public education, distance adult education

[PDF]