Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Giyilebilir teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımına yönelik kavramsal bir değerlendirme


Öğr. Gör. Dr. Aras BOZKURThttps://orcid.org/0000-0002-4520-642X


ÖZET
Giyilebilir teknolojiler günlük hayatımızda daha çok yer almakta ve insanlar için önemli teknolojilerden birisi haline gelmektedir. Giyilebilir teknolojiler birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da kullanılan teknolojilerdir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada giyilebilir teknoloji ve eğitim konusu incelenmiştir. Çalışmada veri madenciliği ve analizi yönteminde kullanılan sosyal ağ analizi tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma bulgularına göre giyilebilir teknolojiler eğitim alanında ulaşılabilir öğrenme ve mobil öğrenme modelleriyle doğrudan ilgilidir. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti ise bu bağlamda kullanılabilecek teknolojiler olarak belirlenmiştir. İnsan-makine etkileşimi ve nicel/ölçülebilen insan kavramları, eğitim bağlamında incelenebilecek diğer önemli kavramlar olarak bulunmuştur. Kişisel bilgilerin gizliliği ve veri güvenliği ise dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olarak ortaya çıkmıştır.


ABSTRACT
Wearable technologies appear more in our everyday lives and become one of the important technologies for people. Wearable technologies are technologies used in many fields including education. In this regard, this study examines wearable technology and education. In the study, the research benefited from social network analysis, which is used in data mining and analysis method. Research findings indicated that wearable technologies are directly related to ubiquitous learning and mobile learning models in the field of education. Augmented reality, virtual reality and the internet of things are defined as technologies that can be used in this context. Human-machine interaction and quantified-self are found as other important concepts to be studied in the context of education. The privacy of personal information and data security are important points to be considered.


ANAHTAR KELİMELER: Giyilebilir teknoloji, eğitim, uzaktan eğitim, mobil öğrenme, ulaşılabilir öğrenme


KEYWORDS: Wearable technology, education, distance education, mobile learning, ubiquitous learning

[PDF]