Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Massive Open Online Courses - MOOCs) ve sayısal bilgi çağında yaşamboyu öğrenme fırsatı


Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Massive Open Online Courses - MOOCs) ve sayısal bilgi çağında yaşamboyu öğrenme fırsatı


Öğretmen Aras BOZKURT


ÖZET
Yirmi birinci yüzyılda teknoloji sadece gelişmekle kalmamış, günlük hayatımızın bir parçası olmuştur. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda yalnızca bireyler ve toplumda değil; eğitimde de bir değerler dizisi (paradigma) değişimi yaşanmıştır. Bilgi toplumunda bu değişimlerin bir yansıması olarak yeni öğrenme ortamları ve yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu değişimin sonuçlarından biri de bireylerin yaşamboyu öğrenme gereksinimini karşılayan Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerdir (KAÇD). Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler öğrenenlere geleneksel x-Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler, bağlantıcı (c-Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler) veya Melez Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler yaklaşımlarıyla sunulabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı öyküleyici alanyazın taraması yöntemini kullanarak alanyazında yer alan dağıtık bulguların özetlenmesi ve sentezlenmesi; bu doğrultuda kitlesel açık çevrimiçi derslere yönelik görüş ve önerilerde bulunmaktır.


ABSTRACT
In 21st. century, technology not only developed, but also became a routine of our lives. Within this direction, a paradigm shift has happened not only for society and individuals; but also for education. As a reflection to these changes, new learning environments and approaches appeared in the knowledge society. One of the result of these changes is Massive Open Online Courses (MOOC) which meet lifelong learning needs of the individuals. Currently, Massive Open Online Courses can be distributed to learners through traditional (xMOOC), connectivist (cMOOC) or hybrid (hybridMOOC) approaches. In this regard, the purpose of this study is to summarize and synthesize the distributed findings in the literature through narrative review and to provide opinions and recommendations concerning massive open online courses.


ANAHTAR KELİMELER: Kitlesel açık çevrimiçi ders (KAÇD), Açık Ders Kaynakları (ADK), bağlantıcılık, yaşamboyu öğrenme, açık ve uzaktan öğrenme (AUÖ).


KEYWORDS: Massive open online courses (MOOC), open educational resources (OER), connectivism, lifelong learning, open and distance learning (ODL).

[PDF]