Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri


Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri


Yrd. Doç. Dr. Tülay GÖRÜ DOĞANÇukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesitgdogan@cu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışma, ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımı çerçevesinde sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde nasıl daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılabileceğine odaklanmaktadır. Çalışma, nitel bir eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Bu bağlamda, çalışmada öğrenenlerin zorunlu ve örgün bir lisans derisinin sosyal medya ile desteklenmesine ilişkin deneyimleri ile söz konusu dersin ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımı ile yürütülmesine ilişkin görüşleri alınmıştır. Çalışmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında alınan öğrenen görüşlerinin, ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımı çerçevesinde bir derse yönelik iletişim ve öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanması gerektiği konusunda ders yürütücülerine, araştırmacılara ve kurumlara yol gösterici nitelikte olabileceği düşünülmektedir.


ABSTRACT
This study focuses on how social media could be used more efficiently in learning processes within Flipped Learning. The study is designed as an action research. In this context, learners’ experience about an undergraduate compulsory class, which is supported with social media, is observed and opinions about the flipped learning method are taken. The participants of the study are selected through purposeful sampling. The data are gathered via semi-structured interviews. This study can direct researchers, educators and institutions about how to design educational and communicative environments using flipped learning approach.


ANAHTAR KELİMELER: Ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımı, sosyal medya, eylem araştırması, nitel araştırma.


KEYWORDS: Flipped learning approach, social media, action research, qualitative research.

[PDF]