Farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenme araçlarından wikiye ilişkin görüşleri


Farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenme araçlarından wikiye ilişkin görüşleri


Araş. Gör. Murat SÜMERUşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesimurats744@gmail.com


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesindeki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme biçimlerini belirleyerek, farklı öğrenme biçimlerine sahip öğrenenlerin web destekli işbirlikçi öğrenmeye yönelik görüşlerini almak ve öğrenme için sayısal ortam tasarımı konusunda farklı öğrenme biçimleri bağlamında tasarım önerileri geliştirebilmektir. Araştırma verileri, Kolb (1985) tarafından geliştirilen, daha sonra da Akkoyunlu ve Aşkar (1993) tarafından Türkçeye çevrilerek, güvenilirlik çalışması yapılan Öğrenme Biçinmleri Envanteri ile öğrenenlerle yapılan yüz yüze görüşmeler ile toplanmıştır. Görüşmeler sonucunda; web destekli işbirlikçi öğrenmeye, wikilerin eğitimde kullanımına, wikilerde olması gereken tasarım özelliklerine, wikilerde sunulan öğretim içeriğine ve wikilerin eğitimde daha etkili kullanımına yönelik öğrenen önerileri olmak üzere 5 ana tema belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the learning styles of learners who study at the Department of Computer Education and Instructional Technology to get the views of learners with different learning style on wikis which is one of the web-based collaborative learning tools, and to develop some design ideas for digital media design for learning. The data has collected by both the inventory built by Kolb (1985), and then translated to the Turkish by Akkoyunlu and Aşkar (1993), and face to face interviews. Following the interviews, five main themes have identified; web-based collaborative learning, use of the wikis in education, design features that wikis should have, content in the wikis, and the students’ suggestions about use of the wikis more effective in the education.


ANAHTAR KELİMELER: Uzaktan öğrenme; öğrenme biçimleri; Kolb öğrenme biçimleri envanteri; web destekli işbirlikçi öğrenme


KEYWORDS: Distance learning; learning style; kolb learning style inventory; web based collaborative learning

[PDF]