Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar


Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKİNAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesinozdamar@anadolu.edu.tr
Araş. Gör. Hakan KILINÇAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesihakankilinc@anadolu.edu.tr


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılmasıdır. Mobil öğrenme, belirli bir yere bağlı olmadan eğitim içeriğine erişebilmeyi, dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanmayı ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan, kullanıcının bireysel olarak gereksinimine anında cevap vererek üretkenliğini ve iş performans verimliliğini artıran ve mobil teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre mobil öğrenme, kişisel elektronik cihazlar kullanarak, içerik ve sosyal etkileşimler aracılığıyla çeşitli bağlamlarda gerçekleşen öğrenmedir. Mobil cihazların kullanımındaki artışın yanı sıra, mobil uygulamaları indiren ve kullanan bireylerin sayısının her geçen gün artması, öğrenme amacıyla mobil uygulama geliştirmeye yönelik ilgiyi artırmıştır. Bu çalışmada geliştirme platformlarının çeşitli değişkenler açısından sunduğu avantajlar ve dezavantajlara ilişkin öneriler sunulacaktır. Örnek uygulamalara da yer verilen bu çalışmanın mobil öğrenme projesi geliştirmek isteyen araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterici nitelik taşıyacağı düşünülmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to compare the development platforms for mobile learning applications. Mobile learning is defined as a learning which takes place via mobile technologies, enables accessing educational contents without a spatial restriction and dynamically benefiting from produced services and communicate with others, and which increases the productivity and work performance of users by instantly responding to their individual needs. According to another definition, mobile learning takes place in various contexts through contents and social interactions using personal electronic devices. In addition to the increase in the use of mobile devices, the fact that the number of those who download and use mobile applications increases every day has raised the interest in the development of mobile applications for learning. This study offers various suggestions relating to the advantages and disadvantages presented by platforms based on various variables. Also including some application examples, it is believed that the study will guide to those researchers and application developers who want to design mobile learning projects.


ANAHTAR KELİMELER: Mobil Öğrenme, Mobil Uygulamalar, Mobil Platformlar, Yerel Uygulamalar, Mobil Uyumlu Web Sayfaları


KEYWORDS: Mobile Learning, Mobile Application, Mobile Platform, Native Application, Mobile Responsive Web Sites

[PDF]