Açık ve uzaktan öğrenmede ders tasarımı: bilim etiği dersi örneği


Arş. Gör. Abdulkadir KARADENİZAnadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesiabdulkadirkaradeniz@anadolu.edu.tr


ÖZET
Anadolu Üniversitesinde Lisansüstü öğrenim gören bütün öğrencilere Bilim Etiği dersinin verilmesi yönetmelik gereği zorunlu kılınmıştır; ancak, öğrenci sayısı fazlalığından ve öğretim elemanı sıkıntısından dolayı dersin geleneksel yöntemle yüz yüze sağlanması mümkün olamadığından açık ve uzaktan öğrenme yaklaşımlarından yararlanılması karar verilmiştir. Bu doğrultuda Blackboard Öğrenme Yönetim sistemi kullanılmış ve dersin tasarım sürecinde kolay takip edilebilir bir yapı sağlamak amacıyla ADDIE (Analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme) öğretim tasarım modelinin adımları izlenmiştir. Dönem sonunda likert tipi ölçek aracılığıyla öğrencilerin görüşlerine başvurulmuş ve büyük bir çoğunluğunun dersin etkili ve verimli olduğunu düşündükleri sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
Science Ethics Course is obliged to be given to the graduate students of Anadolu University in accordance with the regulations set. However, some hurdles appeared in terms of conducting the course in traditional (face to face) method due to large number of students and lack of faculty. Accordingly, it is decided to utilize from open and distance learning approaches. Therefore, Blackboard Learning Management System has been used and ADDIE Instructional Systems Design Model (stands for Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) has been tracked. At the end of the semester, learners’ opinions are received via scale and the student majority’s opinions towards efficacy and productivity of the course have been observed.


ANAHTAR KELİMELER: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Öğretim Tasarımı, Blackboard, Öğrenme Yönetim Sistemi, Bilim Etiği


KEYWORDS: Open and Distance Learning, Instructional Design, Blackboard, Learning Management System, Science Ethics

[PDF]