Yayın İlkeleri ve Etik Kurallar


ETİK KURALLAR

Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen Yayın Etiği yönergelerini kabul etmektedir. Gelen makaleler intihal tarama programından geçirildikten sonra değerlendirmeye alınır.

 

AUAd'a yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Gönderilen makaleler, yazar ya da yazarların özgün çalışması olmalıdır.
 • Gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Bir makalenin yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.
 • Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
 • Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında AUAd bilgilendirilmelidir.
 • Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra gönderen yazar ya da yazarlar tarafından herhangi bir hata bulunursa, gerekli ve yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).

AUAd'ın hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
 • Değerlendirmelerini, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınacak şekilde objektif ve yapıcı yapmalıdırlar.
 • Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.
 • Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editör'e bildirmelidirler.
 • Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
 • Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
 • Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.

AUAd'ın editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
 • Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.
 • Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklanmalıdırlar.
 • Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.

YAYIN İLKELERİ

 • Yayın için teslim edilen makaleler, daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
 • Küfür, iftira, hakaret, taciz, vb.sözleri içeren ya da çalıntı ya da yasalara uygun olmayan makaleler yayın için kabul edilmez.
 • Dergide dünyadaki ve Türkiye'deki Açıköğretim Sistemleri ile ilgili bilimsel yazılar yayımlanmakla birlikte; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri alanlarından açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin yönetsel, iletişimsel, eğitsel, kültürel, toplumsal, ekonomik, psikolojik vb. sorunları konu edinen çalışmalara da yer verilir. 
 • Dergiye gönderilecek yazılar ya alana katkı sağlacak özgün nitelikte bir araştırma makalesi ya bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir derleme makalesi ya da makale formatındaki kitap tanıtımlarıolma koşulu aranır. 
 • Bilimsel bir toplantıda sunulmuş; ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler de bu durum açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilir. 
 • Yayın Kurulu'nun kararı ile alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dilden özgün makalelerin Türkçe çevirilerine de derginin üçte birini geçmemek kaydı ile yer verilir. Çeviri makalelerin yayımlanabilmesi için çeviri metin ile birlikte özgün makalenin yazarından ya da hak sahibinden alınacak izin yazısının da Editöre gönderilmesi zorunludur.
 • Yazardan/Yazarlardan makalelerinin yayını için herhangi bir ücret talep edilmez.
 • Dergi yurtiçi ve dışındaki kütüphanelerle uluslararası indeks kurumlarına yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.
 • AUAd elektronik dergisi elektronik sistemine sahip olup basılı olarark yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, derginin yayınlanan makaleleri yazarlara elektronik ortamın dışında basılı olarak gönderilmez.